Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Cán sự tài chính

Đơn vị chủ quản

Bộ Tài chính

Mô tả chi tiết công việc

Là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống các đơn vị quản lý tài chính nhà nước, giúp lãnh đạo các bộ phận, đơn vị cấu thành của bộ máy (phòng, ban) triển khai việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và thi hành các chế độ, điều lệ và quản lý nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính theo phạm vi được giao.

Nhiệm vụ

- Được giao đảm nhận quản lý, theo dõi một phần công việc của lĩnh vực quản lý nghiệp vụ tài chính gồm các việc: Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án nghiệp vụ trên cơ sở các quy chế, thể lệ, thủ tục quản lý đã có của ngành tài chính trong phạm vi công việc được giao cho sát với cơ sở
- Hướng dẫn, đôn đốc theo dõi quá trình thực hiện các công việc được phân công, trực tiếp giải quyết một số công việc trong phạm vi công việc được giao
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính và báo cáo kịp thời theo yêu cầu và mục tiêu của quản lý
- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao
- Phát hiện và đề xuất với lãnh đạo để uốn nắn những lệch lạc trong quá trình thi hành của các đối tượng quản lý nhằm đảm bảo cho các chế độ, chính sách, quyết định quản lý được thi hành nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu lực
- Xây dựng được nề nếp quản lý hồ sơ tài liệu theo quy định tổ chức được việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác đúng yêu cầu của nghiệp vụ tài chính
- Chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của công chức quản lý, nghiệp vụ cấp cao hơn trong cùng hệ thống quản lý nghiệp vụ tài chính

Yêu cầu năng lực

- Nắm được các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và các hướng dẫn nghiệp vụ quản lý của ngành tài chính, chủ trương của lãnh đạo trực tiếp
- Nắm chắc các nguyên tắc, thủ tục hành chính về nghiệp vụ tài chính trong hệ thống bộ máy nhà nước
- Hiểu rõ hoạt động của các đối tượng quản lý theo nghiệp vụ công việc được giao
- Thi hành nghiệp vụ tài chính và tổ chức triển khai đúng nguyên tắc, chế độ nhiệm vụ được giao
- Hiểu rõ các mối quan hệ và phối hợp công tác với các công chức, viên chức và đơn vị liên quan trong phạm vi công việc quản lý Biết sử dụng các phương tiện thông tin và thống kê tính toán

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp trung cấp tài chính kế toán
- Nếu là trung cấp nghiệp vụ hoặc kỹ thuật có liên quan thì phải qua một lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý tài chính
- Biết sử dụng máy vi tính

Thuộc nhóm sở thích

E,C

Nơi đào tạo