Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên tài chính

Đơn vị chủ quản

Bộ Tài chính

Mô tả chi tiết công việc

Là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống các đơn vị quản lý tài chính nhà nước, giúp lãnh đạo các bộ phận, đơn vị cấu thành của bộ máy (phòng, ban, Sở, Vụ, Cục) tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ tài chính

Nhiệm vụ

- Đề xuất và xây dựng những phương án, cơ chế quản lý một phần hoặc một lĩnh vực nghiệp vụ tài chính trên cơ sở những cơ chế đã có của Nhà nước nhằm thể hiện sát với cơ sở gồm các việc: Tham gia xây dựng các phương án kinh tế xã hội, các kế hoạch, quy định cụ thể để triển khai công việc quản lý
- Xây dựng các cơ chế, quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định hướng dẫn nghiệp vụ tài chính của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công việc được giao
- Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ để thực hiện công việc được giao
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao các kế hoạch đã đề ra
- Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao
- Tổ chức xây dựng nề nếp quản lý (phương pháp thu thập thông tin thống kê, chế độ và phương pháp kiểm tra hồ sơ quản lý, lưu trữ, tư liệu, số liệu) nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc quản lý nghiệp vụ thống nhất của ngành
- Chủ động tổ chức, phối hợp với công chức, đơn vị có liên quan và hướng dẫn giúp đỡ các công chức cấp dưới trong việc triển khai công việc, tham gia đúng trách nhiệm với các công việc liên đới
- Tổ chức tập hợp tình hình quản lý, tiến hành phân tích, tổng kết đánh giá hiệu quả và báo cáo nghiệp vụ lên cấp trên
- Chịu sự chỉ đạo của công chức quản lý, nghiệp vụ cấp cao hơn trong cùng hệ thống quản lý nghiệp vụ tài chính

Yêu cầu năng lực

- Nắm được đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nắm chắc phương hướng, chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ tài chính
- Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý tài chính
- Nắm chắc các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ tài chính thuộc phạm vi mình phụ trách
- Biết xây dựng các phương án, kế hoạch, các thể loại văn bản cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của ngành quản lý theo quy định của pháp luật
- Soạn thảo được các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện trong phạm vi đơn vị theo lĩnh vực được giao
- Nắm được những vấn đề cơ bản về tâm sinh lý lao động khoa học quản lý, tổ chức lao động khoa học, thông tin quản lý
- Am hiểu thực tiễn sản xuất, xã hội và đời sống liên quan và tác động đến các hoạt động quản lý tài chính
- Biết phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất cải tiến nghiệp vụ quản lý
- Nắm được xu thế phát triển nghiệp vụ tài chính trong nước và thế giới
- Biết tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn phương pháp kiểm tra và có khả năng tập hợp tổ chức phối hợp tốt với các yếu tố liên quan để triển khai công việc có hiệu quả cao, có trình độ độc lập tổ chức làm việc
-

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học (đã qua thời gian tập sự) thuộc chuyên ngành tài chính kế toán, nếu là đại học thuộc các chuyên ngành kinh tế thì phải qua một lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý tài chính
- Có chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên theo nội dung chương trình của Học viện Hành chính quốc gia
- Biết một ngoại ngữ, trình độ A
- Biết sử dụng máy vi tính

Thuộc nhóm sở thích

E,C

Nơi đào tạo

Khoa Kinh tế (ĐHQG-HCM), trường ĐH Kinh tế TPHCM, trường ĐH Ngân hàng TPHCM…