Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn (Mã số ngạch 14.246)

Top of Form

Đơn vị chủ quản

Bộ Nội vụ

Mô tả chi tiết công việc

Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật về dự báo khí tượng thuỷ văn, chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp, những vấn đề kỹ thuật tổng hợp liên quan đến nhiều phương pháp dự báo, đặc biệt là dự báo thời tiết, thuỷ văn phức tạp, nguy hiểm ở các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực và Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương
- Tham mưu, tư vấn về chiến lược phát triển của ngành khí tượng thuỷ văn nói chung, đặc biệt là lĩnh vực dự báo khí tượng thuỷ văn

Nhiệm vụ

- Chỉ đạo và tổ chức các dự báo viên ngạch dưới thực hiện dự báo khí tượng thuỷ văn hạn ngắn, vừa và hạn dài, đặc biệt là các hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và an toàn xã hội
- Chỉ đạo việc tổng hợp, đánh giá kết quả của các phương pháp, phương án dự báo
- Chủ trì việc trao đổi thảo luận dự báo, lựa chọn và đưa ra các kết quả tin cậy để quyết định và soạn thảo bản tin dự báo khí tượng thuỷ văn các loại, các hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về bản tin dự báo khi công bố
- Chỉ đạo việc tổng kết kỹ thuật, đánh giá tình hình, đúc rút kinh nghiệm sau mỗi đợt, mỗi mùa hoặc hàng năm trong việc thực hiện nhiệm vụ dự báo khí tượng thuỷ văn thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao
- Chỉ đạo việc xây dựng các đề án, phương án, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật nhằm hoàn thiện và triển khai công nghệ mới phục vụ cho công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Tham gia Hội đồng khoa học xét duyệt các luận chứng kinh tế kỹ thuật, các phương án kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự báo khí tượng thuỷ văn
- Đề xuất các phương án đầu tư khoa học kỹ thuật, cơ chế hoạt động, quản lý và các chế độ, chính sách đối với công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Tham gia giám định sáng kiến, sáng chế, đánh giá chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học và áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn
- Xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về dự báo khí tượng thuỷ văn
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chương trình, mục tiêu, chiến lược phát triển lĩnh vực dự báo khí tượng thuỷ văn
- Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi đưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành khí tượng thuỷ văn
- Trực tiếp giảng dạy nâng cao trình độ cho các dự báo viên ngạch dưới và sinh viên

Yêu cầu năng lực

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển của chuyên ngành khí tượng thuỷ văn và các thông tin về khoa học kỹ thuật khí tượng thuỷ văn trong và ngoài nước
- Có kiến thức chuyên sâu về dự báo khí tượng thuỷ văn và kiến thức của một số chuyên ngành kỹ thuật liên quan
- Am hiểu cơ chế quản lý kinh tế kỹ thuật của chuyên ngành khí tượng thuỷ văn
- Cơ chế quản lý về khoa học công nghệ
- Hiểu biết tình hình sản xuất, đời sống xã hội của địa phương, quốc gia, các thông tin kinh tế và phát triển khoa học công nghệ khí tượng thuỷ văn trong và ngoài nước
- Có năng lực tổ chức và chỉ đạo một tập thể lao động gồm các dự báo viên, kỹ sư, kỹ thuật viên của các chuyên ngành kỹ thuật liên quan để triển khai công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Có khả năng chủ trì tổ chức giải quyết các vấn đề kỹ thuật khó khăn, phức tạp trong dự báo khí tượng thuỷ văn
- Có khả năng khai thác, ứng dụng các thông tin khí tượng thuỷ văn, các mô hình dự báo trong và ngoài nước vào nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành khí tượng thủy văn hoặc tương đương
- Đã có thời gian công tác tối thiểu ở ngạch Dự báo viên chính hoặc tương đương là 6 năm
- Đã qua lớp bồi dưỡng quản lý kinh tế kỹ thuật trình độ cao cấp về tài nguyên và môi trường
- Biết sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C
- Biết sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác chuyên môn được giao
- Đã chủ trì ít nhất một đề án hoặc công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và được nghiệm thu hoặc đưa vào áp dụng có hiệu quả

Thuộc nhóm sở thích

I,R

Nơi đào tạo

 

 

Bottom of Form