Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Dự báo viên chính khí tượng thủy văn (Mã số ngạch 14.247)

Đơn vị chủ quản

Bộ Nội vụ

Mô tả chi tiết công việc

Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện dự báo trong tình hình thời tiết, thuỷ văn phức tạp, nguy hiểm tại các phòng dự báo, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh thuộc các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực và Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Nhiệm vụ

- Chủ trì giải quyết kỹ thuật của một ca hoặc một nhóm làm dự báo khí tượng thuỷ văn đồng thời trực tiếp làm nhiệm vụ của một dự báo viên khí tượng thuỷ văn
- Chủ trì tổ chức thực hiện dự báo khí tượng thuỷ văn hạn ngắn, vừa và hạn dài theo đúng quy trình, quy phạm
- Theo dõi cảnh báo, dự báo thời tiết, thuỷ văn nguy hiểm có thể xảy ra trong thời kỳ dự báo
- tổ chức và tham gia rút kinh nghiệm sau một đợt dự báo các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm
- Chủ trì tổ chức thảo luận dự báo, lựa chọn và đưa ra các kết luận để soạn thảo bản tin dự báo khí tượng thuỷ văn đồng thời là người chịu trách nhiệm chính về bản tin khi trình duyệt hoặc công bố
- Tham gia biên soạn, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu chuẩn kỹ thuật về dự báo khí tượng thuỷ văn
- Chủ trì tổng kết, đánh giá tình hình, đúc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các phương pháp, phương án, quy trình, quy phạm và quy chế dự báo khí tượng, thuỷ văn theo định kỳ hoặc theo yêu cầu khi có hiện tượng thời tiết, thuỷ văn đặc biệt
- Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai, ứng dụng kỹ thuật mới về chuyên ngành khí tượng thuỷ văn vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị
- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về dự báo khí tượng thuỷ văn và trực tiếp giảng dạy các lớp nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho các dự báo viên ngạch dưới và sinh viên

Yêu cầu năng lực

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chiến lược phát triển của chuyên ngành khí tượng thuỷ văn và các thông tin về khoa học kỹ thuật khí tượng thuỷ văn trong và ngoài nước
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực dự báo khí tượng thuỷ văn đồng thời nắm được kiến thức của một số chuyên ngành kỹ thuật có liên quan
- Am hiểu tình hình sản xuất, đời sống xã hội có liên quan đến công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Có năng lực điều hành một ca, một nhóm làm công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Có năng lực nghiên cứu và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong dự báo khí tượng thuỷ văn
- Có khả năng khai thác, ứng dụng các thông tin khí tượng thuỷ văn, các mô hình dự báo trong và ngoài nước vào nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn

Yêu cầu trình độ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn hoặc tương đương
- đã có thời gian công tác tối thiểu ở ngạch dự báo viên khí tượng thuỷ văn hoặc tương đương là 9 năm
- Đã qua khoá bồi dưỡng quản lý kinh tế kỹ thuật viên chức ngạch chính, ngành tài nguyên và môi trường
- Biết sử dụng một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B trở lên
- Biết sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác chuyên môn được giao
- Đã chủ trì hoặc tham gia ít nhất một đề án hoặc công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và được nghiệm thu hoặc đưa vào áp dụng có hiệu quả

Thuộc nhóm sở thích

I,R

Nơi đào tạo