Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kế toán viên (Accountants)

Lĩnh vực

Kế toán/Tài chính

Mô tả chi tiết

công việc

Phân tích các thông tin tài chính và chuẩn bị các báo cáo tài chính để xác định hoặc giữ sổ tài sản, sổ thu chi hoặc các hoạt động tài chính khác của cơ quan

Nhiệm vụ

- Chuẩn bị, kiểm tra, hoặc phân tích sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, hoặc báo cáo tài chính khác để đánh giá độ chính xác, đầy đủ, và sự phù hợp để báo cáo và các quy trình chuẩn
- Tính toán các khoản thuế còn nợ và chuẩn bị khai thuế, bảo đảm tuân thủ các khoản thanh toán, báo cáo thuế hoặc các yêu cầu khác
- Phân tích hoạt động kinh doanh, xu hướng, chi phí, doanh thu, các cam kết tài chính, và nghĩa vụ, dự án trong tương lai doanh thu và chi phí hoặc để cung cấp tư vấn
- Thông báo về việc quản lý tài chính của cơ sở
- Tạo sồ theo dõi tài khoản và định khoản thích hợp
- Phát triển, duy trì và phân tích ngân sách, chuẩn bị các báo cáo định kỳ, so sánh chi phí ngân sách để chi thực tế
- Xây dựng, thực hiện, sửa đổi, và lưu trữ hồ sơ tài liệu và hệ thống kế toán, sử dụng công nghệ thông tin để làm việc
- Chuẩn bị các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng cho kế toán sổ sách, kế toán nhân sự và chỉ đạo hoạt động của họ
- Khảo sát hoạt động kế toán để xác định nhu cầu và đề nghị, phát triển, hoặc duy trì các giải pháp cho các vấn đề kinh doanh và tài chính
- Tư vấn quản lý về các vấn đề như việc sử dụng nguồn tài nguyên, chiến lược thuế, và các giả định cùng với dự báo (ưu tiên) về ngân sách

Yêu cầu năng lực

Có kỹ năng về toán, biết lắng nghe, suy luận, giám sát, phán đoán và ra quyết định

Yêu cầu trình độ

Có kiến thức về toán, kinh tế và kế toán. Trình độ B anh văn.Có tinh thần phục vụ khách hàng. Có kiến thức về máy tính. Có hiểu biết về pháp luật và chính phủ.Khả năng ghi chép

Thuộc nhóm sở thích

 

Nơi đào tạo

Đại học kinh tế, Khoa Kinh tế ĐHQG-HCM