Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kiểm toán viên (Auditor)

Lĩnh vực

Kế toán/Tài chính

Mô tả chi tiết

công việc

Kiểm tra và phân tích các dữ liệu tài chính để xác định tình trạng tài chính kinh doanh và chuẩn bị các báo cáo tài chính về thủ tục kinh doanh.

Nhiệm vụ

- Thu thập và phân tích dữ liệu để phát hiện kiểm soát thiếu, nhân đôi nỗ lực, gian lận, hoặc không tuân thủ pháp luật, quy định, và các chính sách quản lý
- Chuẩn bị các báo cáo chi tiết về kết quả kiểm toán
- Giám sát kiểm toán của cơ sở và xác định phạm vi điều tra theo yêu cầu
- Thông báo về việc quản lý sử dụng tài sản và kết quả kiểm toán và đề nghị thay đổi trong hoạt động và các hoạt động tài chính
- Kiểm tra sổ tài khoản và hiệu quả hệ thống kế toán, và sử dụng các thủ tục kế toán được chấp nhận để ghi nhận các giao dịch phát sinh
- Kiểm tra các bút toán và phỏng vấn nhân viên để đảm bảo việc ghi nhận thích hợp các bút toán và tuân thủ quy định pháp luật
- Kiểm tra và đánh giá thông tin của hệ thống tài chính, đề xuất các biện pháp kiểm soát để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu
- Xem lại dữ liệu về tài sản – nguyên vật liệu, giá trị ròng, trách nhiệm pháp lý, vốn cổ phần, thặng dư, thu nhập, và chi phí
- Tham khảo ý kiến các quan chức của công ty về vấn đề tài chính và pháp lý
- Kiểm tra xem mục tiêu của tổ chức được phản ánh trong các hoạt động quản lý, và liệu các nhân viên đã hiểu được mục tiêu

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng: quản lý thời gian, toán học.Học tích cực.Khả năng suy luận, đọc, lắng nghe, viết.

Yêu cầu trình độ

Kiến thức: kinh tế và kế toán; anh văn; phục vụ khách hàng; toán; máy tính và thiết bị điện; kinh doanh và quản lý; luật và chính phủ.

Thuộc nhóm sở thích

I,C,E

Nơi đào tạo

Trường Đại học Kinh tế, Khoa Kinh tế