Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn (Mã số ngạch 14.249)

Đơn vị chủ quản

Bộ Nội vụ

Mô tả chi tiết

công việc

Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật thực thi các công việc phục vụ công tác dự báo khí tượng thuỷ văn, tham gia thực hiện công tác dự báo khí tượng thuỷ văn tại các phòng dự báo, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh thuộc các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực và Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Nhiệm vụ

- Thu thập, xử lý và nhận định ban đầu về số liệu quan trắc, các thông tin khí tượng thuỷ văn trong và ngoài nước
- Chuẩn bị các tư liệu, biểu đồ, bản đồ v
… để phục vụ công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Theo dõi liên tục diễn biến tình hình khí tượng thuỷ văn trong phiên trực ca
- Thường xuyên cập nhật các thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn
- Truyền các thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn đến nơi theo quy định
- Phát hiện và xử lý số liệu sai, bổ sung và điền đồ bằng tay số liệu khí tượng thuỷ văn lên các loại bản đồ, giản đồ
- Sử dụng mã luật khí tượng thuỷ văn
- Quy định, quy trình dự báo, phát báo để phục vụ công tác dự báo khí tượng thuỷ văn
- Tham gia các đề tài nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước phục vụ công tác dự báo khí tượng thuỷ văn để nâng cao chất lượng dự báo
- Tham gia dự báo và tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác dự báo khí tượng thuỷ văn theo nhiệm vụ được giao

Yêu cầu năng lực

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển của chuyên ngành khí tượng thuỷ văn
- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực dự báo khí tượng thuỷ văn
- Nắm được nghiệp vụ kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chế trong dự báo khí tượng thuỷ văn
- Hiểu và sử dụng được mã luật quan trắc khí tượng bề mặt, thuỷ văn, khí tượng cao không, rada thời tiết, hải văn v
- Có kỹ năng thực hiện nhiệm vụ một ca trực dự báo khí tượng thuỷ văn

Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khí tượng thuỷ văn
- Nếu tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác có liên quan chuyên ngành khí tượng thủy văn (Toán, Vật lý, Tin học,
- Phải qua qua chương trình chuẩn hóa về dự báo khí tượng thuỷ văn bậc cao đẳng và đã qua thời gian thử việc
- Biết sử một ngoại ngữ thông dụng trình độ A
- Sử dụng được máy vi tính vào công tác chuyên môn được giao

Thuộc nhóm sở thích

I,R

Nơi đào tạo

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP.HCM