Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Giảng viên cao cấp

Đơn vị chủ quản

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả chi tiết công việc

Là công chức chuyên môn cao nhất đảm nhiệm vai trò chủ trì, tổ chức chỉ đạo và thực hiện giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học và sau đại học, chuyên trách giảng dạy về một chuyên ngành đào tạo ở trường đại học

Nhiệm vụ

- Giảng dạy với chất lượng tốt các giáo trình môn học chính của chuyên ngành đào tạo
- Giảng dạy một số chuyên đề chính của chương trình đào tạo, bồi dưỡng sau đại học
- Phát hiện và bồi dưỡng sinh viên giỏi của chuyên ngành đào tạo
- Chủ trì hướng dẫn, chấm luận án tiến sĩ, luận văn cao học
- Có trách nhiệm bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và giảng viên chính theo yêu cầu phát triển chuyên môn và nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành
- Chủ trì hoặc tham gia thiết kế, xây dựng, hoàn thiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo theo chuyên ngành ở bậc đại học và sau đại học
- Chủ trì được việc biên soạn giáo trình, sách giáo khoa bộ môn của ngành học
- Tổng kết, đánh giá được kết quả giảng dạy đào tạo theo chuyên ngành và chủ động đề xuất cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế
- Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành hoặc cấp Nhà nước
- Xây dựng, thông qua các báo cáo khoa học, trao đổi kinh nghiệm, các công trình nghiên cứu để đóng góp vào sự phát triển của bộ môn, của chuyên ngành trong và ngoài nước
- Tham gia lãnh đạo chuyên môn và đào tạo (nếu có yêu cầu)

Yêu cầu năng lực

- Nắm vững và vận dụng có hiệu quả đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước và các quy định của Ngành trong công tác giáo dục và đào tạo
- Hiểu sâu kiến thức môn học chính của chuyên ngành đào tạo và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan
- Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo, thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành ở trong và ngoài nước
- Có kinh nghiệm và khả năng tổ chức, chỉ đạo tập thể giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học
- Ứng dụng, triển khai những kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác giáo dục và đào tạo, vào sản xuất và đời sống

Yêu cầu trình độ

- Có bằng tiến sĩ của chuyên ngành đào tạo
- Là giảng viên chính có thâm niên ở ngạch tối thiểu là 6 năm
- Chính trị cao cấp
- Sử dụng được 2 ngoại ngữ để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và giao tiếp quốc tế (ngoại ngữ thứ nhất tương đương với trình độ C, ngoại ngữ thứ hai ở trình độ B là trình độ C đối với người dạy ngoại ngữ)
- Có tối thiểu 3 đề án hoặc công trình khoa học sáng tạo được Hội đồng khoa học Trường đại học hoặc ngành công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả

Thuộc nhóm sở thích

S

Nơi đào tạo