Skip to content Skip to navigation
250,000+ việc làm
Đón lấy thành công với nhiều cơ hội nghề nghiệp

Kinh tế học (Economists)

Lĩnh vực

Kiểm định chất lượng

Mô tả chi tiết

công việc

Hướng dẫn nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo, hoặc vạch kế hoạch trợ giúp giải quyết các vấn đề về kinh tế phát sinh từ quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm. Có thể thu thập và xử lý dữ liệu thống kê kinh tế bằng các thuật toán kinh tế

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu dữ liệu thống kê kinh tế trong các lĩnh vực như tài chính, lao động, nông nghiệp
- Cung cấp tư vấn và tư vấn về các mối quan hệ kinh tế cho các doanh nghiệp, tư nhân và các cơ quan, và sử dụng lao động khác
- Biên dịch, phân tích, và dữ liệu báo cáo để Giải thích hiện tượng kinh tế và dự báo xu Hướng thị trường, áp dụng mô hình toán Học và Kỹ thuật thống kê
- Xây dựng các khuyến nghị, chính sách, hoặc kế hoạch để Giải quyết vấn đề kinh tế hoặc để giải thích thị trường
- Hướng dẫn phát triển kinh tế và tiêu Chuẩn và Chuẩn bị các quan điểm được sử dụng trong dự báo xu Hướng và xây dựng chính sách kinh tế
- Làm chứng tại buổi điều trần quy định hoặc lập pháp liên quan đến những tác động Ước tính của các thay đổi trong luật pháp hoặc chính sách công cộng và các đề nghị hiện nay dựa trên phân tích lợi ích chi phí
- Giám sát dự án nghiên cứu và các dự án của sinh viên
- Dự báo sản xuất và tiêu thụ các nguồn tài nguyên tái tạo và cung ứng, tiêu thụ và sự suy giảm nguồn tài nguyên không tái tạo
- Dạy lý thuyết, nguyên tắc và phương pháp kinh tế

Yêu cầu năng lực

Kỹ năng nắm bắt nhanh qua các báo cáo; tư duy logic; viết; sử dụng phương pháp toán học để giải quyết vấn đề.Tiếp thu nhanh chóng các thông tin mới và có thể dự báo.Giải quyết vấn đề phức tạp; ra quyết định; lắng nghe; quản lý thời gian và sự cộng tác.

Yêu cầu trình độ

 

Thuộc nhóm sở thích

I,C,E

Nơi đào tạo

Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế, Đại học Cần Thơ